Các Quyền Dân Sự, kể cả Các Quyền Bầu Cử - Civil Rights, Including Voting Rights

Ghi danh Bỏ phiếu tại Tiểu bang của quý vị bằng cách sử dụng Cẩmw nang Hướng dẫn và Mẫu đơn dạng Bưu thiệp này -- Vietnamese

Ghi danh Bỏ phiếu tại Tiểu bang của quý vị bằng cách sử dụng Cẩmw nang Hướng dẫn và Mẫu đơn dạng Bưu thiệp này -- Vietnamese [Register to Vote]

Vãn phòng Dân Quyn (Civil Rights Information - Vietnamese)

"Nu quý v tin rng quý v ðã b k th da trên chng tc, màu da, quc gia noi xut thân, tình trng tàn tt, tui, hoc trong mt s trung hp b k th da trên phái tính hoc tôn giáo - bi mt cá nhân hoc t chc ðuc B Y t và Dch v Nhân s Hoa K (DHHS) ðài th, quý v có th gi khiu ni cho Vãn phòng Dân quyn (Office of Civil Rights – OCR) ca DHHS."

Back to top