Khuyết Tật - Disability

Điều trị Lạm dụng Chất gây nghiện Là gì? (What Is Substance Abuse Treatment? A Booklet for Families)

Điều trị Lạm dụng Chất gây nghiện Là gì? Cẩm nang Gia đình "Điều trị Lạm dụng Chất gây nghiện Là gì? Cẩm nang Gia đình (What Is Substance Abuse Treatment? A Booklet for Families) This booklet for Vietnamese-speaking clients answers questions often asked by family members and signifi cant others of people entering treatment. It also has a section with resources to access more information and/or treatment in Vietnamese and/or English."

Vãn phòng Dân Quyn (Civil Rights Information - Vietnamese)

"Nu quý v tin rng quý v ðã b k th da trên chng tc, màu da, quc gia noi xut thân, tình trng tàn tt, tui, hoc trong mt s trung hp b k th da trên phái tính hoc tôn giáo - bi mt cá nhân hoc t chc ðuc B Y t và Dch v Nhân s Hoa K (DHHS) ðài th, quý v có th gi khiu ni cho Vãn phòng Dân quyn (Office of Civil Rights – OCR) ca DHHS."

Back to top